Splošni pogoji nagradne igre

Splošni pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: „nagradna igra“)

Izvajalec in organizator nagradne igre

1. Izvajalec in organizator nagradne igre „názov“ je podjejte Dedoles, s.r.o, Za Koníčkom 14, 902 01 Pezinok, Matična številka: 46 706 305 (v nadaljevanju: „Dedoles“ in/ali „Izvajalec“ in/ali „Organizator“).
2. Ti pogoji določajo pravila nagradne igre, splošni pogoji za sodelovanje v nagradni igri, pravice in obveznosti udeležencov in pravila za določitev nagrajencov nagradne igre. Splošni pogoji nagradne igre v celoti bodo na voljo na spletni strani www.dedoles.si (spletni sedež Izvajalca) in na sedežu Izvajalca.
3. Namen nagradne igre je promocija in pospeševanje prodaje izdelkov blagovne znamke Dedoles.
4. Nagradna igra poteka na območju Republike Slovenije.

II. Trajanje nagradne igre

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od dd.mm.rrrr 08:00 do dd.mm.rrrr 16:00. Nagradna igra se z žrebanjem nagrajencev zaključi dd.mm.rrrr o hh:mm.

III. Osebe, ki imajo dovoljenje za sodelovanje na tekmovanju

V nagradni igri sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, (v nadaljevanju: „udeleženec“), ki ustvari naročilo prek spletne trgovine izvajalca na spletni strani www.dedoles.si v času trajanja nagradne igre. Vsi, ki izpolnjujejo ti pogoji bodo samodejno vključeni v žrebanje. Izžreban bo 1 nagrajenec ( Izžrebanih bo X nagrajencev).

IV. Pravila nagradne igre

1. Nagradne igre se lahko udeležijo samo osebe navedene v čl. III. teh pogojev.
2. Z udeležbo v nagradni igri se udeleženec v primeru izžrebanja strinja z obdelavo in objavo njegovih podatkov po teh splošnih pogojih.
3. V nagradno igro za nagrado bo vključena vsaka fizična oseba, ki v času trajanja nagradne igre po čl. II teh splošnih pogojev izpolnjuje vse pogoje udeležbe v nagradni igri navedene v teh splošnih pogojih.

V. Nagrada v v nagradni igri

1. Nagrajenec v nagradni igri lahko osvoji ..................... ( 1 nagrajenec) alt. Nagrajenec v nagradni igri lahko osvoji 1 izmed naslednjih nagrad: ..................
2. Nagrado v nagradno igro podarja organizator nagradne igre.
3. Nagrade v nagradni igri ne izvršujejo sodišča.
4. Nagrado ni mogoče zamenjati za finančno gotovino.

VI. Obvestilo o nagradi

1. Ime enega nagrajenca objavi izvajalec obvestilom ........................
2. Nagrajenca bomo obvestili pisemno (SMS in/ali e-mail), na katerega mora nagrajenec odgovoriti v roku 48 ur. V primeru, da nagrajenec ne odgovori na obvestilo do 48 ur, organizator ima pravico narediti novo žrebanje z namenom nagraditi drugega nagrajenca.
3. Nagrade, katerih vrednost presega 350 €, z DDV so v delu vrednosti, katera presega 350 € vkjučno DDV so obdavčene po Zakonu dohodnine, kakor je bil spremenjen. Za obdavčitev nagrade je odgovorjen samo nagrajenec. Izvajalec mora obvestiti nagrajenca o vrednosti nagrade do 30 dni po objavi rezultatov nagradne igre. Izvajalec ne plača nobenih stroškov udeležencem nagradne igre, ki nastanejo v zvezi z zmago v nagradni igri.

VII. Izročitev nagrade

1. Nagrajenec mora organizatorju nagradne igre zagotoviti potrebno sodelovanje za namen izročitvi njegove nagrade. Organizator ima pravico ob obveščanju nagrajenca zahtevati soglasje z obdelavo njegovih osebnih podatkov, in to: ime, e-mail, telefonska številka, naslov z namenom objave, izročitvi in dostave nagrade.
2. Zagotovitev teh podatkov nagrajenca je prostovljna, če nagrajenec podatki ne bo posredoval, bo to upoštevano, kot ne upoštevanje sodelovanja iz strani nagrajenca, ki je obvezno za izročitev nagrade. Podatki nagrajenca bodo organizatorjem obdelane največ do 1 leta od dneva njihovega posredovanja.
3. Z posredovanjem zgoraj navedenih podatkov nagrajenec daja organizatorju soglasje za obdelavo teh podatkov in soglasje za objavo podatkov v obsegu imena in priimka (ali FB ime) v objavljenem seznamu nagrajencev.

VIII. Izguba pravice do nagrade

V primeru, da nagrajenec ne izpolnjuje pogoji navedeni v teh splošnih pogojih, izgubi pravico do nagrade.

IX. Pomembni pogoji nagradne igre

1. Izvajalec nagradne igre ima pravico enostransko brez nadomestila spremeniti pravila nagradne igre v poteku njenega trajanja, promocijsko akcijo skrajšati, odložiti, začasno ustaviti ali popolno preklicati.
2. Izvajalec nagradne igre si pridržuje tudi pravico do presoje pravilnosti udeležbe posameznih udeležencev nagradne igre, in tudi pravico izključiti udeleženca iz nagradne igre v primeru, če obstaja sum kakršnekoli manipulacije ali vpliva na rezultate nagradne igre.
3. Udeležbo v nagradni igri in nagrade ni mogoče pravno izvršiti ali alternativno izpolniti z denarjem.
4. V primeru pripomb v zvezi poteka nagradne igre je možno organizatorju poslati pismo na poštni naslov naveden v teh splošnih pogojih do 3 delovnih dni od zaključka nagradne igre. Pripombe poslane kasneje ne bodo upoštevane.
5. Osebe katere ne izpolnjujejo pravila udeležbe v nagradni igri ali osebe, ki kršijo pravila ne bodo vključene v nagradno igro.
6. Izvajalec naprej ne odgovarja za prejem sporočila, z katerim bo pošiljana informacija o nagradi.
7. Iz nagradne igre so izključeni vsi zaposleni pri organizatorju nagradne igre, osebe njim bližnje in ostale sodelujoče pravne in fizične osebe, vključene v to nagradno igro skupaj z njihovimi zaposlenimi, njihovimi bližnimi in bližnimi od njihovih zaposlenih. V primeru, da je ena od teh oseb nagrajenec, ne mora dobiti nagrado, katera bo potem zasežena organizatorjem nagradne igre.

X. Varstvo osebnih podatkov

1. Udeleženec nagradne igre je seznanjen s tem, da z prostovoljno udeležbo v nagradni igri dovoljuje Organizatorju nagradne igre v skladu z zakonom št. 18/2018 Z.z. o varstvu osebnih podatkov s spremembami (v nadaljevanju „zakon o varstvu osebnih podatkov“) in v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in sveta (EU) 2016/679 iz 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb ob obdelavi osebnih podatkov in o prestem gibanju takšnih podatkov, katerim se preklicuje direktiva 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju „Uredba“) prostovoljno soglasje za obdelavo osebnih podatkov v obsegu identifikacijskih in kontaktnih podatkov v času trajanja nagradne igre in žrebanja nagradne igre, najdlje pa do (1) leta od dne zaključka nagradne igre.
2. Z svojo udeležbo v nagradni igri udeleženec nagradne igre izjavi, da je seznanjen z njegovimi pravicami po zakonu o varstvu osebnih podatkov in Uredbo.
3. Dolžnost obveščanja po čl. 13 Uredbe je izpolnjena prek pogojev varstva osebnih podatkov objavljena na spletni strani Izvajalca (www.dedoles.si).
4. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Čezmejni prenos v države tretjega sveta ne poteka.
5. Osebne podatke se bodo posredovali samo tretjim stranam na podlagi osebnih predpisov npr. Davčni urad, Slovenski tržni inšpektorat.
6. Udeleženec nagradne igre ima pravico v pisni obliki na naslovu sedeža upravljatelja, ali osebno preklicati svoje soglasje, drugače se veljavnost soglasja zaključi po poteku 1 leta.

XI. Končne določbe

1. Z udeležbo v nagradni igri izrazi vsaki udeleženec nagradne igre svoje soglasje z pravili te nagradne igre navedenimi v teh splošnih pogojih. Vsaki udeleženec z udeležbo v nagradni igri hkrati potrjuje, da je bil seznanjen z temi splošnimi pogoji..
2. V primeru kakršnihkoli sum o izpolnitvi pravil nagradne igre se odloči o nadaljnem postopku Organizator, ki ima hkrati pravico za spremembo teh Splošnih pogojev in/ali pogojev nagradne igre po njeni objavi.
3. Ti splošni pogoji so lahko spremenjeni samo v obliki pisnih sprememb k tem splošnim pogojim ali v obliki objave novih splošnih pogojev, katere v celotnem obsegu nadomestijo stari splošni pogoji.
4. Nagradna igra je organizirana kot promocijska nagradna igra v smislu § 4 ods. ž zakona št. 30/2019 Z.z. o igrah na srečo in spremembi in dopolnjenju nekaterih zakonov s spremembami in ni igra na srečo.
5. Nagradna igra in ti splošni pogoji ni so javnim predlogom za sklenitev pogodbe v smislu § 276 in nasl. zakona št. 513/1991 Zb. Trgovskega zakonika s spremembami, in niti javna obljuba v smislu § 850 in nasl. zakona št. 40/1964 Zb. Civilnega zakonika s spremembami.
6. Ti splošni pogoji postanejo veljavni z dnevom podpisa zakonitim zastopnikom Izvajalca nagradne igre.